GDPR - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Věnujeme velkou pozornost nakládání s osobními údaji a přistupujeme zodpovědně k otázce jejich ochrany tak, abychom předešli neoprávněným zásahům do soukromí našich klientů. Prostřednictvím těchto zásad bychom vás rádi seznámili s tím, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům a z jakých zdrojů jsou získávány, jak je zpracováváme a zajišťujeme jejich ochranu, komu jsou dále poskytovány a jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

V oblasti zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, našimi interními normami, registrací u úřadu pro ochranu osobních údajů a těmito zásadami.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Vedení evidence zájemců o práci , Prezentace firmy Klara Agency/Youngberry s.r.o., jako jsou webové stránky www.klara-agency.cz
 • Souhlas se zpracováním a účel zpracovávání osobních údajů
 • Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, avšak nutné k tomu, aby naše firma mohla vést údaje, které právní předpisy požadují, aby mohlo dojít k jejich statistickému zpracování pro účely výkaznictví
 • Osobní údaje jsou námi shromažďovány a zpracovávány především na základě tzv. zákonné licence, Zpracování takovýchto údajů nevyžaduje Váš souhlas.
 • Je-li souhlas vyžadován, zpracováváme osobní údaje výhradně s Vaším souhlasem. Souhlas můžete písemně odvolat, a to v celém rozsahu nebo jen částečně v závislosti na povaze souhlasu nebo povaze osobních údajů.

Jak osobní údaje získáváme

 • Osobní údaje získáváme od Vás (v rámci procesu (online)registrace a podpisu zprostředkovatelské smlouvy
 • Od dalších subjektů pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, případně z veřejných seznamů či rejstříků

Komu osobní údaje poskytujeme

 • Osobní údaje zpracováváme především sami.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž třetím osobám: státním orgánům a dalším institucím v rámci plnění zákonných povinností, zpracovatelům, kteří nám poskytují služby v souvislosti s plněním zákonných a smluvních práv a povinností (např. zajištění databáze pro výkaznictví).
 • Některé údaje jsou poskytovány třetím stranám  především žadatelům o chůvu, hspodyni, butlera apod.
 • S Vaším souhlasem mohou být poskytnuty i dalším subjektům.

Způsob zpracovávání osobních údajů, doba jejich uchovávání

 • Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech. Po celou dobu jsou údaje chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím a všechny osoby, které s údaji přicházejí do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.
 • Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

Vaše práva a povinnosti v souvislosti s osobními údaji

 • V případě, že máte zájem o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě zpracovávány, kontaktujte nás prosím písemně na adrese:  Youngberry, s.r.o. Vojáčkova 612, 196 00 .Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete se na nás obrátit s žádostí o vysvětlení nebo s žádostí o odstranění takového stavu
 • Se svojí žádostí se můžete rovněž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7